Cun celestiale armonia

Gosos di Pasqua

Ascolta il canto de sos croffarios del 1959 – Archivio Teche Rai

Cun celestiale armonia

Canta su chelu sacradu

Cristos es resuscitadu

Alleluja e Allegria


Apparede a su manzanu

su menzus sole divinu

de risplendore es bistidu

In figura de de ortulanu

Cun scettru de pandela in manu

A Madalena Maria

Cristos es resuscitadu

Alleluja e Allegria

Cristos es resuscitadu

Alleluja e Allegria

Cun celestiale armonia

Canta su chelu sacradu

Cristos es resuscitadu

Alleluja e Allegria


(Visited 96 times, 2 visits today)